ungenelelo (in[ter]ventions)

yenza iimviwo ezinobuchule nezibukhali zembali yobukoloniyali zibonakale. Ngeminyhadala, i [Re]visionen - Think Tank series kunye nongenelelo lobugcisa, sizisa inkcubeko yasemva kobukoloniyali yesikhumbuzo kwindawo yoluntu.